Čo sa rozumie pod pojmom mediácia?
Mediácia je mimosúdne riešenie sporu, pri ktorej sa strany zúčastnené na mediácií snažia dospieť k vyriešeniu svojho spoločného problému, resp. konfliktu prostredníctvom nezávislej a nestrannej osoby – osoby mediátora.
Tento spôsob riešenia sporu upravuje Zákon č.390/2015 z 12.novembra 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.420/2004 Z.z. o mediácií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prečo využiť na riešenie sporu mediáciu?

 • pretože je dobrovoľná, neverejná, pre zúčastnené strany rovnoprávna a diskrétna
 • urovnanie sporu majú v rukách vždy osoby zúčastnené na mediácií, to znamená, že strany sporu sa sami slobodne dohodnú na výsledku, bez nútených zásahov a názorov tretej osoby
 • je rýchla, časovo nenáročná v porovnaní s často zdĺhavým súdnym konaním
 • šetrí peniaze za súdne poplatky a za právne zastupovanie
 • dohoda, ktorá vznikla ako výsledok mediácie má písomnú formu a po jej uzavretí je pre osoby zúčastnené na mediácií záväzná, pričom môže pre oprávnenú osobu slúžiť ako exekučný titul alebo ako návrh na súdny výkon rozhodnutia

Čo možno riešiť mediáciou/spory, ktoré vznikli z:

 • občiansko-právnych vzťahov
 • obchodno-záväzkových vzťahov
 • rodinno-právnych vzťahov
 • pracovno-právnych vzťahov

V praxi sa pri výkone mediácie najčastejšie stretávame s riešením sporu z oblasti zlých susedských vzťahov (náhrada spôsobenej škody, poškodzovanie majetku, rôzne obťažovanie, znečisťovanie okolia, rušenie pokoja, vandalizmus, prechod cez pozemok) sporov vyplývajúcich z nezaplateného dlhu, resp. nesplatenej pôžičky, spory s obchodným partnerom, rozdelenie majetku manželov – BSM, úprava rodičovských práv po rozvode, opatrovanie nevládneho člena rodiny, spotrebiteľské spory, konflikty na pracovisku a medzi kolegami a pod.

Treba však upozorniť na to, že z mediácie sú vylúčené všetky spory, ktoré nesú známky trestného činu. Riešenie takýchto prípadov upravuje trestné právo a jeho výkon zabezpečujú orgány činné v trestnom konaní!

Priebeh mediácie:

 1. Oslovenie mediátora: Telefonicky, e-mailom, prípadne osobnou návštevou v kancelárií mediátora – výsledkom by malo byť stanovenie termínu riadneho stretnutia /sedenia/ - na tomto stretnutí mediátor vykoná potrebné úkony, najmä identifikuje osobu žiadateľa, v prípade, ak sa na úvodné stretnutie dostavia obaja účastníci konfliktu, obidve tieto osoby, oboznámi sa s predmetom sporu a určí či je tento spor vhodný na mediáciu.
 2. Kontaktovanie protistrany: Ak sa na úvodné stretnutie nedostavili obidve strany sporu mediátor bude kontaktovať protistranu telefonicky, alebo listom (pozvánka), prípadne vykoná jej osobnú návštevu v záujme dosiahnutia spoločného sedenia protistrán s mediátorom, prípadne dohodne oddelenú mediáciu (tá môže nastať vtedy, keď sú medziľudské vzťahy strán sporu tak rozvrátené, že komunikácia medzi nimi sa nedá dosiahnuť ani na spoločnom sedení).
 3. Uzavretie dohody o začatí mediácie: Ak sa na stretnutie dostavia obidve strany sporu, môže začať samotný proces mediácie. Mediátor pred začatím mediácie identifikuje zúčastnené osoby a preverí si ich totožnosť podľa OP súčasne ich poučí o právach, ktoré môžu byť mediáciou dotknuté, tiež o dôsledkoch samotnej mediácie, následne sa predstaví, informuje zúčastnených o svojom postavení v mediácií, o priebehu mediácie, zásadách, účele a spôsobe vedenia mediácie, ako aj o spôsoboch a termíne jej ukončenia, tiež o výške odmeny za jej vykonanie. Ak sa osoby zúčastnené na mediácií s mediátorom dohodnú na riešení konkrétneho sporu bude napísaná Dohoda o začatí mediácie.
 4. Mediačné stretnutie - sedenie: Ak sú obe strany sporu ochotné sa dohodnúť a pristúpia na spoločné stretnutie obvykle v kancelárií mediátora, začne sa samotná mediácia, pri ktorej sa osoby zúčastnené na mediácií pokúsia nájsť na základe svojich argumentov a kompromisov, bez nátlaku a zásahov tretej osoby riešenie a dospieť k výsledku akceptovaného obidvoma stranami sporu. Mediátor tu pôsobí ako osoba nezávislá a nestranná, ktorého úlohou je sformulovať a napísať do zápisnice výsledok mediácie. Mediácia obvykle prebieha podľa závažnosti sporu a ochoty jej účastníkov spor ukončiť v cykle 1-2 sedenia, v niektorých prípadoch aj viacej stretnutí v rozsahu, resp. v trvaní max. 60 až 90 min. na jedno sedenie. Po každom sedení napíše mediátor zápisnicu, kde sa uvedie výsledok na ktorom sa osoby zúčastnené na mediácií dohodli.
 5. Ukončenie mediácie: Mediácia sa končí obvykle dňom uzatvorenia dohody, ktorá je výsledkom mediácie, alebo aj podľa § 14 ods. 5 zákona o mediácií. Dohoda ktorá vznikla ako výsledok mediácie má písomnú formu a je pre zúčastnené osoby záväzná.