GEODET - Ján Jančík
tel.: 0905 586 387
Kancelária:
17. novembra 958
022 01 Čadca

Ponuka služieb:

 • geometrické plány na vyňatie, rozdelenie pozemku
 • vytýčenie hranice pozemkov a stavebných objektov
 • zameranie, vytýčenie inžinierskych sietí
 • geometrické plány na zameranie rozostavaných stavieb
 • geometrické plány ku kolaudácií stavieb
 • geometrické plány na majetkovo-právne vysporiadanie
 • geometrické plány na zriadenie vecného bremena
 • príprava pre geometrické plány, výpočet plôch
 • polohopis a výškopis
 • podklady pre projekčnú činnosť
 • tvorba účelových máp
 • projektovanie pozemkových úprav