Úvodná časť
Realitná spoločnosť Reality RK, s.r.o., so sídlom Podzávoz č.1740, 022 01 Čadca, IČO: 44298811, zapísaná v OR Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č.:49900/L (ďalej len „realitná kancelária“) je právnická osoba, ktorá sa v rámci svojej podnikateľskej činnosti venuje predovšetkým sprostredkovaniu predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností. Za účelom zvyšovania úrovne poskytovaných služieb prijala realitná kancelária tieto všeobecné obchodné podmienky, ktorými sa stanovujú pravidlá a postupy smerujúce k dosiahnutiu maximálnej spokojnosti našej klientely.

II. Obchodné a právne vzťahy medzi realitnou kanceláriou a záujemcom
2.1. Realitná kancelária vykonáva sprostredkovateľskú činnosť pre záujemcu, ktorý prejaví záujem o sprostredkovanie predaja, prenájmu, alebo kúpy nehnuteľnosti (ďalej len „klient“) na základe sprostredkovateľskej zmluvy.

2.2. Sprostredkovateľskou zmluvou sa realitná kancelária zaväzuje vyvíjať činnosť smerujúcu k tomu, aby klient mal príležitosť uzavrieť kúpnu, alebo nájomnú zmluvu, resp. obstarať klientovi uzavretie zmluvy a klient sa zaväzuje zaplatiť sprostredkovateľovi za túto činnosť dohodnutú odmenu.

2.3. Sprostredkovateľské zmluvy sa riadia:

  • a) u fyzických osôb – nepodnikateľov ustanoveniami § 774 a nasl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
  • b) u fyzických osôb – podnikateľov, resp. právnických osôb ustanoveniami § 642 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorším predpisov

2.4. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú konkrétne špecifikované v sprostredkovateľskej zmluve sa riadia platnými právnymi predpismi v zmysle legislatívy Slovenskej republiky.

III. Obhliadka a rezervácia nehnuteľnosti
3.1. Ak klient prejaví záujem o sprostredkovanie predaja, prenájmu, alebo kúpy nehnuteľnosti a realitná kancelária akceptuje predmetný realitný obchod, môže byť napísaná a uzatvorená sprostredkovateľská zmluva.

3.2. Sprostredkovateľská zmluva sa obvykle podpíše pri prvej obhliadke nehnuteľnosti.

3.3. Realitná kancelária, resp. jej zástupca vykoná obhliadku nehnuteľnosti vždy v súčinnosti s klientom a v jeho prítomnosti , ak nie je dohodnuté inak.

3.4. Realitná kancelária, resp. jej zástupca po vykonaní dokumentačnej obhliadky spravidla napíše záznam, kde sa uvedie špecifikácia nehnuteľnosti, výmera podlahovej plochy, popis jednotlivých častí a ich príslušenstva, technický stav, prípadné nedostatky, lokalita, poloha, infraštruktúra a pod.

3.5. Realitná kancelária pri vykonaní dokumentačnej obhliadky zabezpečí fotodokumentáciu, prípadne kamerový záznam, ktorý bude použitý pri propagácií, resp. inzercií nehnuteľnosti.

3.6. Ak sa nájde vhodný záujemca o kúpu/nájom ponúkanej nehnuteľnosti realitná kancelária po dohode s klientom zabezpečia sprístupnenie predmetnej nehnuteľnosti, umožnia vykonať obhliadku a realitná kancelária oboznámi záujemcu s charakteristikami a cenou predávanej nehnuteľnosti, o tom bude napísaný záznam o vykonanej obhliadke.

3.7 V prípade, ak má záujemca o kúpu nehnuteľnosti vážny záujem, je možné túto nehnuteľnosť rezervovať a neponúkať ďalej, až do doby podpísania kúpnej zmluvy, ak záujemca o kúpu zloží do úschovy rezervačnú zálohu.

IV. Propagácia a inzercia
4.1. Realitná kancelária v rámci sprostredkovacej činnosti spracuje ponuku na predaj, alebo prenájom nehnuteľnosti s odbornou starostlivosťou a v miere potrebnej na jej úspešnú propagáciu.

4.2. Realitná kancelária bude propagovať nehnuteľnosť jednak na svojej domovskej internetovej stránke, ako aj na najnavštevovanejších realitných portáloch.

4.3. Realitná kancelária pri uverejňovaní ponuky na predaj, alebo prenájom zadá do inzercie popis nehnuteľností, fotodokumentáciu, prípadne video, pričom dbá na to, aby bolo chránené súkromie a anonymita klienta.

4.4. Realitná kancelária môže tiež pri propagácií nehnuteľnosti využiť riadkovú, prípadne obrázkovú inzerciu v tlačených médiách podľa vlastného výberu.

4.5. Ak nastane zmena údajov zadaných v pôvodnej ponuke, realitná kancelária zabezpečí ich aktualizáciu.

V. Odmena a náklady
5.1. Nárok na odmenu vzniká realitnej kancelárií okamihom podpisu kúpnej, alebo nájomnej zmluvy, ktorej uzavretie je výsledkom činnosti podľa sprostredkovateľskej zmluvy uzavretej medzi realitnou kanceláriou a klientom.

5.2. Odmena realitnej kancelárie v prípade sprostredkovania prenájmu je obvykle vo výške skutočne odvádzaného jednomesačného nájomného. Pri sprostredkovaní prenájmu na 2 a viac rokov je odmena stanovená vo výške dvoch skutočne odvádzaných mesačných nájmov.

5.3. Odmena realitnej kancelárie v prípade sprostredkovania predaja sa dohodne pevne, obvykle sa provízia pohybuje v rozpätí 2 - 5 % z predajnej ceny nehnuteľnosti v závislosti od obtiažnosti realitného obchodu.

5.4. V provízií sú zahrnuté náklady realitnej kancelárie súvisiace s propagáciou a obhliadkami nehnuteľnosti, návštevami katastra, odhláškami energií, poplatky za overenie listín, právny servis, jednanie s notárskym úradom a s bankou pri vybavovaní hypotéky.

5.5. V provízií nie sú zahrnuté poplatky za vypracovanie znaleckého posudku, prekladateľské a tlmočnícke služby, poplatky notárovi za notársku úschovu, odmena banke za dokumentárny akreditív, daň z prevodu a prechodu nehnuteľností.

5.6. Realitná kancelária má nárok na odmenu aj po skončení platnosti sprostredkovateľskej zmluvy a to po dobu jedného roka, ak sa preukáže, že k uzatvoreniu kúpnej, alebo nájomnej zmluvy došlo v priamej súvislosti s činnosťou realitnej kancelárie.

5.7. Realitnej kancelárií vzniká nárok na odmenu aj v prípade, ak klient uzavrel bez ďalšej súčinnosti s realitnou kanceláriou kúpnu, alebo nájomnú zmluvu s treťou osobou, ktorú mu v minulosti označila realitná kancelária ako osobu vhodnú na kúpu nehnuteľnosti (napr. sa stretli pri obhliadke).

5.8. Odmena bude realitnej kancelárií poukázaná na jej účet vedený v peňažnom ústave a to na základe vystavenej faktúry, alebo platbou v hotovosti na základe vydaného bločku z registračnej pokladnice v súlade so zákonom č. 394/2012 Z.z. o obmedzení platieb v hotovosti.

VI . Záverečné ustanovenia
6.1 Zmluvné strany berú na vedomie, že použitie a spracovanie osobných údajov je v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

6.2. Realitná kancelária vyhlasuje, že všetky doklady a kópie zmlúv riadne archivuje a uschová tak, aby nedošlo k ich prípadnému zneužitiu.

6.3. Klient sa zaväzuje, že realitnej kancelárií poskytne primeranú súčinnosť, dodrží podmienky sprostredkovateľskej zmluvy a nebude klásť neodôvodnené prekážky, ktoré by bránili úspešnej realizácií realitného obchodu.